திருப்பாவை பாசுரம் 7

கீசு கீசென்று எங்கும் ஆனைச் சாத்தன் கலந்து
பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ பேய்ப் பெண்ணே
காசும் பிறப்பும் கலகலப்பக் கைபேர்த்து
வாச நறுங்குழல் ஆய்ச்சியர் மத்தினால்
ஓசைப் படுத்த தயிர் அரவம் கேட்டிலையோ
நாயகப் பெண் பிள்ளாய்! நாராயணன் மூர்த்தி
கேசவனைப் பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ
தேசமுடையாய்! திற ஏல் ஓர் எம்பாவாய்.

 

kISu kISenRu engkuM, Anaich Saattan* kalandu
pESina pEccharavaM kETTilaiyO? pEyp peNNE!*
kASuM piRappuM kalakalappak kai pErttu*
vaaSa naRungkuzhal aaycchiyar** mattinaal
OSai paDutta, tayir aravaM kETTilaiyO?*
naayagap peN piLLaay! naaraayaNan mUrtti*
kESavanaip paaDavuM nI kETTE kiDattiyO?*
tESamuDaiyaay! tiravElOrempaavaay

Leave a Reply